top of page

Mersin Karaduvar Mahallesi Kentsel Tasarım Proje YarışmasıMersin Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından, Karaduvar Mahallesinin ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimini sağlayacak kentsel tasarım önerilerinin elde edilmesine yönelik düzenlenen "Karaduvar Mahallesi Kentsel Tasarım Proje Yarışması"na projelerin son teslim tarihi 14 Haziran, kargo ile teslim alım için son gün 18 Haziran.


1. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Yarışmanın türü; Karaduvar Mahallesinin kimliğini belirleyen, doğal, kültürel, tarihi ve sosyal özellikleri ile kullanım açısından önem taşıyan kesimlerinde özel uygulama ayrıntıları içerecek biçimde hazırlanan plan ve projeler ile üst ölçekte kimlik ve dil çalışması, orta ölçekte yapı ve çevresinin bütüncül bir anlayışla tasarlanmasını amaçlayan kitle-açık alan düzenleme çalışması, alt ölçekte ise kitleler arası boşlukların çevresel tasarımını içeren kentsel tasarım proje yarışmasıdır.

Yarışmanın şekli; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23. Maddesi ile “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” doğrultusunda serbest, ulusal ve tek kademeli kentsel tasarım proje yarışmasıdır.

2. YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU

Yarışmanın yeri; Yarışma alanı Mersin İli Akdeniz İlçesi Karaduvar Mahallesi sınırlar içinde kalan alanının tamamından oluşmaktadır. Yarışma alanı sınırları eklerde (halihazır dwg dosyasında) tanımlanmıştır.

Yarışmanın Konusu; Karaduvar Mahallesi sınırları içinde kalan sanayi tesisleri, tarım alanları ve balıkçılıkla uğraşan işletmelerin birbirine zarar verecek şekilde plansız gelişmesi sonucunda mekân ve kamusal kullanım açısından niteliksizleşen Karaduvar Mahallesinin ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimini sağlayacak kentsel tasarım önerilerinin elde edilmesidir.

3. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (f) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, yarışmanın türüyle ilgili odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.

 • Ekip olarak katılımlarda idareye karşı ekibi temsilen bir ekip başı belirlemiş olmak,

 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),

 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,

 • Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

 • Yarışmaya içinde en az bir şehir plancısı, bir mimar ve bir peyzaj mimarı olması koşuluyla ekipler katılabilir. Gereksinim duyulması halinde diğer meslek alanlarından kişiler, ekipte danışman veya yarışmacı olarak da yer alabilir. Ekipte, yarışmacı olmak koşulu ile Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı Ekip Temsilcisi olabilir.

 • Yarışmaya katılmak isteyenlerin 50 TL şartname bedelini “Mersin Büyükşehir Belediyesi Karaduvar Mahallesi Kentsel Tasarım Yarışması” açıklaması ile Mersin Büyükşehir Belediyesi veznesine veya Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Vakıflar Bankası Mersin şubesi hesabına (IBAN: TR56 0001 5001 5800 7287 3534 36) yatırması; alınacak dekontu ve yarışmacıların isim ve adreslerini yarışma web adresinde yer alan yarışma katılım belgesini doldurarak raportörlüğe elden veya e-posta yolu ile iletmesi gerekmektedir. Ekip Temsilcisinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.

Yarışmaya kayıt için son tarih projelerin son teslim tarihidir. Projelerin son teslim 14.06.2021 Pazartesi günü saat 17:00’dan önce yarışmaya kayıt yaptırmamış olan yarışmacıların projeleri, şartname bedeli ödenmiş olsa dahi teslim alınmaz.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

4. YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın İlan Tarihi : 22.02.2021

 • Son Soru Sorma Tarihi : 19.03.2021

 • Soruların Yanıtlarının İlan Tarihi : 30.03.2021

 • Projelerin Son Teslim Tarihi : 14.06.2021

 • Kargo ile Teslim Alım İçin Son Gün : 18.06.2021

 • Jüri Değerlendirme Başlangıç Tarihi : 24.06.2021

 • Jüri Değerlendirme Bitiş Tarihi : 28.06.2021

5. JÜRİ ÜYELERİ (Danışman, Asli ve Yedek) ve RAPORTÖRLER

Jüri Danışman Üyeleri

 • Vahap SEÇER : Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı

 • Mine LİMAN : Mimar

Asıl Jüri Üyeleri

 • Lale ÖZGENEL : Mimar / Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 • Berrin SİREL : Peyzaj Mimarı / Çukurova Üniversitesi

 • Tolga LEVENT : Şehir Plancısı / Mersin Üniversitesi

 • Nida NAYCI : Mimar / Mersin Üniversitesi

 • Kutlu SEZEN : Mimar / Etüt ve Projeler Daire Başkanı

Yedek Jüri Üyeleri

 • Sabri KONAK : Mimar

 • Sema UĞURLU : Mimar

 • Bengü KESKİN : Peyzaj Mimarı

Raportörler

 • Havva ÇAKMAK : Mimar / M.B.B. Kentsel Tasarım Şube Müdürü

 • Şeyda KAYMAZ : Mimar / M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı

 • Derya ÇAĞ : Mimar / M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı

Raportör Yardımcıları

 • Aysel Selcan KÜÇÜKALIÇ ERTURHAN: Mimar / M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı

6. VERİLECEK ÖDÜLLER

3 Eşdeğer mansiyon olmak üzere toplamda altı adet ödül verilecektir.

 • 1. Ödül: 75.000 TL

 • 2. Ödül: 60.000 TL

 • 3. Ödül: 45.000 TL

 • Eşdeğer mansiyon 1: 20.000 TL

 • Eşdeğer mansiyon 2: 20.000 TL

 • Eşdeğer mansiyon 3: 20.000 TL

7. ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİN YERİ

Adresi : Çankaya Mah. İstiklal Cad. No:65 Kırmızı Lacivert İşhanı B Blok Kat Kat:7 Akdeniz/ MERSİN Web : https://www.mersin.bel.tr/

8. YER GÖRME

Bu yarışmada yer görme zorunluluğu yoktur. Ancak jüri üyeleri yer görme yapılmasını tavsiye etmektedir.

9. İDARENİN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı : Mersin Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Adresi : Çankaya Mah. İstiklal Cad. Mersin Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok Kat: 7 Akdeniz/MERSİN Tel : 0324 533 16 01 Faks : 0324 233 11 57 Web : https://www.mersin.bel.tr/ Elektronik posta adresi: karaduvaryarismasi@mersin.bel.tr

48 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page